Asgari Ücretle Çalışan Eş Nafaka Alabilir Mi?

Boşanma davası denince öne çıkan konulardan birisi de boşanma nafaka konusudur.Bu noktada bireyler “Asgari Ücretle Çalışan Eş Nafaka Alabilir Mi” şeklinde nafaka hususunu merak edebilmektedir. Boşanma davası sonrasında yıllarca süren nafaka ödemeleri hukuk sistemimizin kanayan yarasıydı. Nafaka ödeyen taraf genelde olumlu sonuç elde edemese de nafakanın kaldırılması talebini ileri sürmektedir. Buna karşılık nafaka alacaklısı da belirli periyotlarda nafaka davası açarak nafakanın arttırılması talebini ileri sürmektedir. Bu konu ile ilgili en büyük sıkıntılardan birisi de asgari ücretli eşe nafaka ödenmekteydi. Bu durum yılardır böyle devam ederken aşağıda ayrıntısı bulunan 06 Mart 2013 tarihli Hukuk Genel Kurulu kararı ile uygulama değişti. Bu karar ile artık asgari ücrete yakın geliri olan birisi dahi yoksulluk nafakası talep edemeyecektir. Bu durum ile ilgli olarak İzmir’de pilot bir dava da tarafımızca açılmıştır. Yerel mahkeme Hukuk Genel Kurulu gereğince karar verirse artık eski eşlerine nafaka ödeyen kişiler hiç çekinmeden nafakanın kaldırılması davası açabileceklerdir.

Asgari Ücretle Çalışan Eş Nafaka Alabilir Mi

Yargıtay uygulamasında eski içtihatlar “asgari ücret yoksuluk nafakasına engel değildir.” şeklindeydi. Bu içtihat nedeniyle asgari ücretli eski eş için açılan nafakanın kaldırılması davaları reddedilmekteydi. Bu içtihat ile var olan uygulama tamamen değişecektir.

T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu
ESAS NO : 2012/2-796
KARAR NO : 2013/317 YARGITAY İ L A M I
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Ankara 2. Aile Mahkemesi
TARİHİ : 18/06/2012
NUMARASI : 2012/622-2012/888

Taraflar arasındaki “karşılıklı boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 2. Aile Mahkeme’since davanın kısmen kabulüne dair verilen 07.03.2011 gün ve 2010/642 E., 2011/308 K. sayılı kararın incelenmesi davalı/karşı davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk
Dairesi’nin 21.03.2012 gün ve 2011/8997E., 2012/6615 K. sayılı ilamı ile; (…1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı-davacı kocanın aşağıdaki bendin kapsamı
dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. 2-Davacı-davalı kadının turizm acentesi olarak bilet satış ofisi işlettiği ve kendisini yoksulluktan kurtaracak miktarda düzenli ve sabit bir gelirinin olduğu anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanununun 175. maddesi koşulları gerçekleşmemiştir. Yoksulluk nafakası isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulüusul ve yasaya aykırıdır….) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda,
mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN: Davalı/karşı davacı vekili
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava, karşılıklı boşanma istemine ilişkindir. Mahkemece, ortak hayatın devamının taraflardan beklenemeyeceği şekilde evlilik birliğinin sarsıldığı, kusurun davalı kocada olduğu ve yoksulluk nafakası talep eden kadının işyerinden elde ettiği gelirinin kendisini yoksulluktan kurtaracak düzeyde bulunmadığı gerekçesiyle asıl dava davacısı kadının davasının kabulüne, tarafların boşanmalarına, maddi ve manevi tazminata, ayılık 350,00 TL yoksulluk nafakasına karar verilmiş, karşı davanın ise reddine hükmedilmiştir. Davalı/karşı davacı koca vekilinin temyizi üzerine karar, Özel Dairece yukarıda başlık bölümünde
gösterilen nedenlerle bozulmuştur. Yerel Mahkemece, önceki kararda direnilmiş; hükmü temyize davalı/karşı davacı koca vekili
getirmiştir. Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davacı/karşı davalı kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilmesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır. Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararma uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ: Davalı/karşı davacı koca vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı 6217 sayılı Kanunun 30. maddesi Ti 2/2-796-2013/317 2 ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici madde 3″ atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, aynı Kanun’un 440/1 maddesi uyarınca hükmün tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.03.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.

Asgari Ücretle Çalışan Eş Nafaka Alabilir Mi, Çalışan eski eşin nafaka alması mümkün mi, Asgari Ücretle Çalışan Eş Nafaka Alabilir Mi, Asgari Ücretle Çalışan Eş Nafaka Alabilir Mi 2015, Asgari Ücretle Çalışan Eş Nafaka Alabilir Mi hakkında bilgiler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>